In navolging van de collega’s in Provinciale Staten van een dag tevoren, sprak de gemeenteraad zich dinsdagavond 7 november in een motie uit voor nader onderzoek naar de effecten van de steeds drukker bereden Zuilense Ring, onderdeel van de provinciale weg N230. De motie was een initiatief van de partijen GroenLinks, CDA, PvdA en Het Vechtse Verbond.

Wethouder: “College neemt motie over”
Nog vóór de motie in de raad in stemming werd gebracht, gaf wethouder Pieter de Groene (D66) al aan dat het college de motie zou overnemen en de strekking zou meenemen in de brief die het college voornemens is te sturen over de problematiek van de bewoners rondom de Zuilense Ring aan de provincie.

Zorgen voor verbetering van de leefkwaliteit
In de motie wordt het college door de gemeenteraad opgeroepen om in nauwe samenwerking met de deskundigen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) en Buren van de Zuilense Ring een meetplan op te stellen om de feitelijke geluidsniveaus en concentraties luchtverontreiniging langs de Zuilense Ring in kaart te brengen.
De gemeenteraad draagt het college ook op om met de provincie tot overeenstemming te komen om maatregelen te nemen voor verbetering van de leefkwaliteit door het terugbrengen van geluidshinder en de verbetering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2017. Met andere woorden te werken aan een situatie waarbij de toekomstige situatie zodanig wordt verbeterd ten opzichte van vandaag en dus zeker niet verslechterd.

80 km op de hele 230
In de motie roept de gemeenteraad tot slot het college op om bij de provincie een dringende oproep te doen, om de maximum snelheid op de Zuilense Ring terug te brengen naar 80 km per uur. Dit is dezelfde maximum snelheid die straks gaat gelden op de vernieuwde, opgewaardeerde NRU (het Utrechtse deel van de provinciale weg N230).

 

Symbolische tegenstem van Stichtse Vecht Beweegt
Tijdens de stemming bleek dat de motie in grote meerderheid door de raad werd aangenomen. De enige partij die zich tegen de motie uitsprak was Stichtse Vecht Beweegt. Navraag bij gemeenteraadslid Dick van ‘t Hof van deze partij leverde op dat deze tegenstem als ‘symbolisch’ gezien moest worden. “Wij hebben inderdaad tegen gestemd, om zo het signaal te versterken dat het niet ophoudt met dit deel van de N230. De wethouder had al aangeven dat hij de motie zou overnemen. Wij willen dat er ook aandacht van de raad is voor de aansluiting van de N230 op de A2 en de lucht en geluidskwaliteiten bij de nieuw te bouwen wijk Haagstede”.