Provinciehuis                                               foto © Provincie Utrecht team media

 

 

Woensdagmiddag 1 november was een delegatie van Buren van de Zuilense Ring op bezoek bij de Provincie. Op het Provinciehuis waren voorzitter Marianne de Gier, en de dagelijks bestuur leden Frans Buitendijk, Hans Peek en Ronald Sies te gast bij gedeputeerde mw Jacqueline Verbeek -Nijhof.

Na het werkbezoek van eerder die week was dit eerder al geplande bezoek bedoeld om over en weer nader met elkaar kennis te maken.
Bij aanvang van het gesprek gaf mw Verbeek aan dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 31 oktober had besloten om de verbetering van de doorstroming op de N230 en de leefbaarheid langs de hele N230 (dus NRU én Zuilense Ring) integraal te willen bezien. Zelf had mw Verbeek het er over dat de provincie wil doorpakken op het gehele traject van de N230 om doorstroming te realiseren, met oog voor leefbaarheid. “Wij kijken naar de gehele N230 en willen voor alle bewoners langs de N230 de leefbaarheid en de doorstroming op peil houden.”
Met het oog hierop wil de provincie met de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht tot gezamenlijke afspraken komen.

Mw Jacqueline Verbeek -Nijhof Gedeputerde Provincie Utrecht     foto © Provincie Utrecht

Door op de afbeelding hierboven te klikken kom je bij het bericht over de ‘koerswijziging’ van de provincie in het dossier N230, zoals vermeld op de website van de provincie.

 

Nu geen extra geld naar Utrecht
Mw Verbeek gaf in het gesprek met Buren van de Zuilense Ring aan dat ze niet bereid was om naast de reeds aan de gemeente Utrecht t.b.v. de NRU toegezegde bedragen, op dit moment meer geld in de NRU te steken voor de ondertunneling van de overige twee verkeerspleinen, maar dat ook de aansluiting van de N230 op de A2 en de verbetering van de leefbaarheid langs de hele N230 gezamenlijk moet worden bezien en aangepakt.

Als Buren van de Zuilense Ring waren wij verrast over deze ontwikkeling, maar tegelijk ook tevreden dat de roep vanuit Stichtse Vecht blijkbaar effect begint te krijgen.

Provincie wil samenwerken met gemeenten en rijk om doorstroming en leefbaarheid te verbeteren
De komende tijd zal mw Verbeek namens GS met de vertegenwoordigers van zowel de gemeente Utrecht als Stichtse Vecht overleg hebben over de beoogde samenwerking en verwacht zij snel een (intentie)overeenkomst te kunnen sluiten met de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht.
Doel van de samenwerking is volgens mw Verbeek dat samen met beide gemeenten en het rijk wordt gezocht naar alternatieve oplossingen voor de inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) én de Zuilense Ring. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de leefbaarheid als de doorstroming voor 2026 verbeteren.

Met deze samenwerking moeten oplossingen een nadere uitwerking krijgen die dan vervolgens in concrete maatregelen worden vertaald. De provincie bepaalt dan aan de hand van die uitwerking welke extra bijdrage het college van GS beschikbaar stelt voor de verbeterde inpassing.

Doel van de samenwerking is volgens mw Verbeek dat samen met beide gemeenten en het rijk wordt gezocht naar alternatieve oplossingen voor de inpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) én de Zuilense Ring. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de leefbaarheid als de doorstroming voor 2026 verbeteren.
Met deze samenwerking moeten oplossingen een nadere uitwerking krijgen die dan vervolgens in concrete maatregelen worden vertaald. De provincie bepaalt dan aan de hand van die uitwerking welke extra bijdrage het college van GS beschikbaar stelt voor de verbeterde inpassing.

Nu extra geld naar Utrecht betekent minder geld voor integrale aanpak
Als gevolg van dit besluit van GS zal er een stevige lobby ontstaan en zal wordt er ook druk worden gelegd op de partijen in PS om vanuit de provincie toch extra geld naar de NRU te brengen voor de verdieping/ondertunneling van de verkeerspleinen op de NRU.
Mw Verbeek gaf in ons gesprek met haar ook aan dat zij hoopte dat ze bij de komende begrotingsbesprekingen (maandag 6 november) in de Provinciale Staten, er niet door PS toe zou worden gedwongen om alsnog extra geld richting Utrecht te moeten sturen. In die situatie zal er dan per saldo minder geld beschikbaar zijn voor de beoogde integrale aanpak van de doorstroming en de leefbaarheid van de gehele N230. De bewoners van Stichtse Vecht zouden daarvan de dupe kunnen worden.

Buren van de Zuilense Ring is voorstander voor een gezamenlijke aanpak van de aanpak van de overlast langs de gehele N230, omdat het wel zo eerlijk is om voor het totale belang te gaan en niet nu alleen voor het belang van de bewoners in Utrecht.

Daarnaast is Buren van de Zuilense Ring van mening dat alleen een gezamenlijk lobby van de provincie en de gemeenten bij het rijk zou er voor kunnen zorgen dat er door het rijk middelen kunnen worden vrijgemaakt om de ‘draaischijf’ van het verkeer in Midden Nederland te laten functioneren zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid voor de bewoners.