In de wijken rondom de Zuilense Ring lopen bewoners nu al ernstig gevaar voor hun gezondheid en dat gevaar wordt de komende tijd voor alle bewoners rond die Zuilense Ring alleen maar groter. In het bijzonder voor de kinderen die in de wijken in de nabijheid van de Zuilense Ring opgroeien.
Tot die overtuiging zijn Buren van de Zuilense Ring de afgelopen tijd gekomen en op basis daarvan hebben ze nu ook de verantwoordelijke beleidsmakers bij de provincie kunnen overtuigen om serieus onderzoek naar die gezondheidsrisico’s te gaan doen.

Buren van de Zuilense Ring heeft in het afgelopen jaar succesvol campagne gevoerd voor de problematiek van de woonomgeving langs de Zuilense Ring. Niet alleen bij het lokale bestuur in Stichtse Vecht, maar ook bij de provincie die verantwoordelijk is voor de Zuilense Ring.
In opdracht van provinciale staten van Utrecht gaat de provincie Utrecht onderzoek doen naar de veroorzakers van de gezondheidsrisico’s. Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige geluidshinder en luchtkwaliteit in de wijken, maar ook hoe die risico’s zich naar verwachting tot 2030 zullen ontwikkelen. Daarbij worden ook de effecten meegenomen van de geplande aanpassingen aan de NRU, het andere deel van de provinciale weg N230. Tegelijk wordt er ook gekeken naar de effecten van mogelijke maatregelen ter bestrijding van geluidhinder en/of naar de verbetering van de luchtkwaliteit.

Informatiebijeenkomst op 5 maart in Maarssen
Om alle bewoners rond de Zuilense Ring bij dit onderzoek te betrekken organiseert de provincie bij wijze van aftrap een bijeenkomst, waarin de aspecten geluidshinder en luchtkwaliteit uitgebreid belicht zullen worden. Naast bestuurders van provincie en gemeenten (Stichtse Vecht en Utrecht) zijn wij als Buren van de Zuilense Ring uitgenodigd, samen met de bewonersgroepen uit Utrecht.
De bijeenkomst wordt gehouden op 5 maart 2018 in de Glazen Ruimte, Straatweg 1B, 3604 BA Maarssen. De aanvang is om 19.00 uur en de avond duurt tot 21.00 uur.

Doelstelling
De provincie heeft zich als doel gesteld om te inventariseren aan welke informatie over de gezondheidsrisico’s behoefte is, van welke maatregelen de effecten in kaart moeten worden gebracht, welke zorgen er zijn en welke kansen er liggen.
Aan de hand van de input van deze avond zal worden bekeken welke aanvullende informatie naast de al aanwezige onderzoeken, nodig is voor het realiseren van een gezonde leefomgeving langs de Zuilense Ring.

Programma
De provincie heeft een tweetal experts gevraagd om een toelichting te geven op (het uitvoeren van) geluid- en luchtonderzoeken. Zij zullen onder meer toelichten wat er voor die onderzoeken nodig is , welke uitgangspunten er daarbij worden gehanteerd en de wijze waarop metingen worden uitgevoerd. Ze zullen ook ingaan op de relatie tussen meten en het rekenen met modellen om de risico’s inzichtelijk te maken. Ook zullen zij ingaan op mogelijke maatregelen om de overlast van geluidshinder en luchtvervuiling te verminderen.
Op verzoek van Buren van de Zuilense Ring heeft de provincie ook een deskundige uitgenodigd op het gebied van gezondheid in de leefomgeving.

Laat blijken dat u uw gezondheid van belang vindt door zelf de bijeenkomst bij te wonen
Wij vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk bewoners uit het gebied langs de Zuilense Ring in Stichtse Vecht deze bijeenkomst bijwonen. Het gaat immers om serieuze risico’s voor uw gezondheid en die van uw kinderen, in uw eigen woonomgeving! Laat de provincie die avond zien dat u vindt dat er niet gespeeld mag worden met uw gezondheid!
Als Buren van de Zuilense Ring bevelen we deze bijeenkomst dan ook van harte bij u aan.
Samen met u kunnen we nu de verantwoordelijke bestuurders laten zien dat onze gezondheid serieus genomen moet worden!
We rekenen erop dat veel bewoners rond de Zuilense Ring aanwezig zullen zijn.

Aanmelden
De organisatoren van deze bijeenkomst stellen het op prijs als u vóór 1 maart a.s. door middel van het invullen van het aanmeldformulier doorgeeft of u op 5 maart aanwezig wil zijn.
Het aanmeldingsformulier kunt u hier invullen.
Het ingevulde aanmeldingsformulier wordt daarna direct doorgestuurd naar: secretariaat leefomgeving bij de provincie Utrecht.
U ontvangt een kopie van uw aanmelding in uw e-mailbox.