Tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten is op maandag 6 januari jongstleden een motie aangenomen waarin steun wordt gegeven aan de bewoners langs de Zuilense Ring in Maarssen (Stichtse Vecht). Deze motie met als titel: “Gezonde leefomgeving voor bewoners langs de Zuilense Ring” was een initiatief van de fractie van GroenLinks in de Staten en werd mede ingediend met de collega’s van de fractie van PvdA en het statenlid voor de partij 50PLUS, mw. Mieke Hoek, die tevens gemeenteraadslid in Stichtse Vecht is namens de lokale partij Het Vechtse Verbond.
De motie werd bijna unaniem aangenomen. Alleen de fractie van PVV en CDA in de Staten stemden tegen.

In de motie wordt het college  van gedeputeerde Staten gevraagd om de problemen langs de Zuilense Ring in kaart te brengen en op basis daarvan te verkennen hoe geluidshinder en luchtvervuiling kunnen worden teruggedrongen. Uiterlijk volgend jaar zomer moet deze informatie er liggen zodat maatregelen nog kunnen worden meegenomen in de later in 2018 geplande trajectaanpak.

Statenlid Huib van Essen: “Omwonenden van de Zuilense Ring bij Maarssen en Maarseveen hebben nu al veel overlast van deze drukke provinciale weg. Als over een paar jaar de Noordelijke Randweg Utrecht wordt verbeterd, komt er nog meer verkeer met mogelijk veel meer extra overlast. Omwonenden maken zich daar begrijpelijkerwijs zorgen over. Ik ben blij dat we deze zorgen als provincie nu serieus nemen.”

Laat Maarssen niet stikken
Uit eerdere vragen van GroenLinks over deze problematiek bleek dat er nog onvoldoende bekend is over de omvang van de lucht- en geluidshinder langs de Zuilense Ring. Er zijn nog geen onderzoeken uitgevoerd naar hoe de overlast bij Maarssen en Maarseveen zich zal ontwikkelen door de geplande aanpassingen aan het meer oostelijk gelegen deel van de N230, de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

Huib van Essen: “Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat door de aanpassingen bij de rotondes in Utrecht Overvecht, de inwoners van Maarssen straks niet meer kunnen slapen van de herrie. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor deze motie die we uiteindelijk samen met 50PLUS en PvdA hebben ingediend.”

Trajectaanpak
Behalve inzicht in de problemen, vraagt de motie ook om verschillende oplossingen te verkennen, zoals het plaatsen van nieuwe geluidsschermen, stiller asfalt of een eventuele verlaging van de maximumsnelheid.
In het debat over de motie gaf het college aan dat als uit het onderzoek knelpunten naar voren komen, oplossingen hiervoor mogelijk al meegenomen kunnen worden in de trajectaanpak van de N230. Deze wordt naar verwachting eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland en zal mogelijk al in 2018 starten.

Bewoners betrekken via Buren van de Zuilense Ring
Omwonenden zijn tot nu toe nog niet betrokken bij de geplande aanpassingen aan de NRU of geïnformeerd over de mogelijk gevolgen daarvan op hun directe leefomgeving. In de motie wordt het college daarom gevraagd om Buren van de Zuilense Ring actief te betrekken bij het onderzoek en de verkenning van maatregelen en hen te informeren over de uitkomsten.